Intrarea în vigoare a Regulamentului Camerei de Comerț și Industrie a României nr. 27 din 6 decembrie 2023 privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri

Intrarea în vigoare a Regulamentului Camerei de Comerț și Industrie a României nr. 27 din 6 decembrie 2023 privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri

1. Apecte generale

Camera de Comerț și Industrie a României („C.C.I.R.”) a publicat în Monitorul Oficial al României nr. 77 din data de 29 ianuarie 2024 Regulamentul nr. 27 din 6 decembrie 2023 privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri („Regulamentul”), care a intrat în vigoare la aceeași dată de 29 ianuarie 2024.
Odată cu intrarea în vigoare a acestui nou Regulament, a fost abrogat Regulamentul C.C.I.R. nr. 26/2021 privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 368 din 9 aprilie 2021.
Noul Regulament stabilește, în principal, aspecte privind:

• avizarea burselor de mărfuri și a regulamentelor acestora;
• sancțiunile specifice, retragerea avizelor acordate și procedurile de contestare a acestor măsuri;
• tarifele percepute de către C.C.I.R. în aplicarea prevederilor Regulamentului.

2. Scopul Regulamentului și cadrul organizatoric al aplicării acestuia

Scopul Regulamentului este de a reglementa condițiile și procedura de avizare, supraveghere, control și sancționare a burselor de mărfuri, organizate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri.
Prevederile acestuia urmează a fi puse în aplicare de către Colegiul de conducere al C.C.I.R. („Colegiul de conducere”) prin intermediul unei comisii bursiere.
Comisia bursieră va fi o structură de specialitate ce va avea rolul de a aviza, de a supraveghea, de a controla și de a sancționa activitatea burselor de mărfuri. Regulamentul stabilește în detaliu modalitatea de organizare și de funționare a Comisiei, care va funcționa în acord cu principiile obiectivității, confidențialității, evitării conflictelor de interese, imparțialității și rolului activ.
Astfel, Comisia va avea atribuții precum verificarea îndeplinirii condițiilor legale pentru înființarea burselor de mărfuri, controlul și avizarea regulamentelor operaționale, retragerea avizelor în caz de abateri, suspendarea drepturilor de tranzacționare pentru abateri, soluționarea contestațiilor împotriva sancțiunilor și solicitarea registrelor de tranzacții ale burselor de mărfuri și ale societăților de brokeraj, în acord cu prevederile Legii nr. 357/2005. Deciziile sale vor fi luate cu votul majorității membrilor, iar secretariatul Comisiei va fi asigurat de către șeful Biroului supraveghere bursieră.

3. Avizarea burselor de mărfuri

În ceea ce privește avizarea burselor de mărfuri, Regulamentul prevede că înainte de înființare, fondatorii societăților organizatoare ale unor burse de mărfuri, prin reprezentanții lor special desemnați, vor solicita avizul prealabil de legalitate și de oportunitate al Colegiului de conducere, depunând în acest scop o documentație specifică. Comisia va decide cu privire la solicitarea avizării înființării unei burse de mărfuri în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației necesare.
Decizia Comisiei poate fi contestată printr-o plângere prealabilă la Colegiul de conducere, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării răspunsului la solicitarea de aviz. Soluția care va fi dată de Colegiul de conducere plângerii prealabile va putea fi atacată în termenul legal la instanța judecătorească legal competentă.

4. Avizarea regulamentelor burselor de mărfuri

Comisia va aviza regulamentele operaționale ale burselor de mărfuri, adică acele regulamente ale unei burse de mărfuri care sunt opozabile membrilor, clienților bursei și terților în activitatea desfășurată pe piețele administrate de acea bursă. Regulamentul prevede o procedură specifică în această direcție, putând fi menționat faptul că în cazul respingerii cererii de avizare a unui regulament operațional, Comisia va emite o decizie motivate în fapt și în drept, care va putea fi ulterior contestată în justiție.
De asemenea, orice modificare a unui regulament operațional al unei burse de mărfuri este supusă avizării Comisiei.

5. Prevenirea conflictelor de interese

În oricare situație care ar putea naște la un moment dat bănuiala rezonabilă că un membru al Colegiului de conducere sau al Comisiei ar avea un folos material pentru sine, soțul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, ori în care decizia ce urmează a fi adoptată îl privește în mod direct sau indirect ori o privește pe persoana juridică ale cărei activități le reprezintă, acel membru va fi obligat să se abțină de la votul asupra oricărei probleme legate de activitatea unei anumite burse de mărfuri, fiind însă considerat prezent la stabilirea cvorumului necesar luării unei decizii.

6. Contestații

Membrii acționari, membrii afiliați și clienții burselor de mărfuri pot contesta sancțiunile de suspendare, de excludere sau de retragere de la tranzacționare adoptate de consiliile de administrație ale burselor de mărfuri. Contestațiile se vor soluționa de către Comisie în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora.
Deciziile de respingere a contestațiilor vor putea fi atacate la Colegiul de conducere, într-un termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acestora, iar Colegiul de conducere se va pronunța cu privire la contestații în următoarea sa ședință.

7. Tarifele percepute de către C.C.I.R. în aplicarea Regulamentului

Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite prin Regulament, C.C.I.R. va percepe în baza Regulamentului tarife stabilite între 5.000 și 10.000 de lei (i.e., aprox. 1.000 – 2.000 de euro).

8. Sancțiunile Comisiei și retragerea avizelor

Sancțiunile Comisiei pentru încălcările grave ale legislației burselor de mărfuri sau, după caz, ale regulamentelor operaționale, pot fi: (i) retragerea avizului acordat cu privire la un regulament operațional, (ii) suspendarea dreptului de tranzacționare al unui membru acționar sau al unui membru afiliat, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 6 luni, (iii) excluderea de la tranzacționare a unui membru afiliat sau (iv) retragerea dreptului de acces al unui client al bursei de mărfuri.
Anterior luării de către Comisie a unei decizii de sancționare, persoanele vizate se vor putea apăra în fața Comisie.
De asemenea, avizele prealabile și de oportunitate acordate unor burse de mărfuri pot fi retrase în următoarele situații: (i) atunci când nu mai este îndeplinită una dintre condițiile care au stat la baza avizării, (ii) atunci când societatea organizatoare a bursei se află în curs de reorganizare judiciară sau în faliment sau (iii) în orice altă situație, la cererea societății organizatoare a bursei.