Ordonanță de urgență privind administratorii de credite şi cumpărătorii de credite

Ordonanță de urgență privind administratorii de credite şi cumpărătorii de credite

Status: În cadrul ședinței Guvernului României din data de 28 februarie 2024, Guvernul României a adoptat ordonanța de urgență privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite („O.U.G.”).

O.U.G. urmează a intra în vigoare numai după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

Obiect: O.U.G. conferă cadrul comun și anumite cerințe comune:

– atât pentru (i) cumpărătorii de credite care cumpără drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant, emis de o instituție de credit din Uniunea Europeană, sau care (ii) cumpără contractul de credit neperformant în sine;

– cât și pentru administratorii de credite care acționează în numele unui cumpărător de credite.

De asemenea, Guvernul României a transpus prin intermediul O.U.G. în legislația românească Directiva (UE) 2021/2167 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE.

Principalele prevederi ale O.U.G. pot fi sintetizate după cum urmează:

– desfășurarea de activități de către adminitratorii de credite români necesită autorizarea lor prealabilă de către Autoritatea Naţională pentru Protecția Consumatorilor („A.N.P.C.”);

– desfășurarea de activități de către administratorii de credite din alte state membre ale Uniunii Europene în România este condiționată de autorizarea prealabilă a acestora în statul membru de origine;

– procedura de obținere și de reînnoire a autorizației pentru a funcționa ca administrator de credite impune ca membrii consiliului de conducere sau administrativ al administratorilor să nu fi săvârșit infracțiuni precum cele îndreptate împotriva patrimoniului, financiare, de spălare de bani ori de fraudă sau îndreptate împotriva integrității corporale; mai mult, administratorii nu trebuie să fie implicați în proceduri de insolvență sau să fi fost declarati falimentari în trecut, cu excepția situațiilor în care aceștia au fost reabilitați conform legislației lor naționale;

– cumpărătorii și administratorii de credite trebuie să respecte anumite reguli precise pe parcursul interacțiunilor acestora cu debitorii, aceste reguli urmărind, în esență, corecta informare a debitorilor, protejarea vieții private a acestora și prevenirea unui comportament șicanator, neprofesionist sau de rea-credință;

– creditorii sunt obligați să adopte politici și proceduri care să încurajeze soluții de restructurare viabile în cazul dificultăților financiare ale debitorilor, înainte de a recurge la executarea silită, acestea incluzând:

• refinanțarea integrală sau parțială a împrumutului;

• modificarea termenilor contractului de împrumut (e.g., extinderea perioadei de împrumut, schimbarea tipului de împrumut, amânarea ratelor sau ajustarea dobânzii);

• acordarea de perioade de grație, de plă’i reduse, de conversii valutare, remiteri parțiale de datorie sau consolidări ale datoriilor.

– administratorii de credite trebuie să aibă instituite proceduri adecvate de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;

– numărul și identitatea administratorilor de credite autorizați vor fi aduse la cunoștința publicului prin grija A.N.P.C., prin site-ul acestei autorități.

Măsurile anterior rezumate urmăresc inclusiv o mai eficientă protejare a consumatorilor (i.e., debitorilor) în contextul contractelor de credit neperformante.