2021 - Modificări importante aduse Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

2021 - Modificări importante aduse Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 modifică și completează diverse dispoziții din mai multe acte normative, printre care și Legea nr. 129/2019, referitoare la beneficiarii reali ai societăților. 

Principalele modificări au în vedere: (i) criteriile de identificare a beneficiarilor reali ai societăților, (ii) forma declarației privind beneficiarii reali, (iii) condițiile în care pot fi obținute informații din Registrul beneficiarilor reali.

Au fost aprobate următoarele modificări:

 • modificarea articolului 4 alineatul (2) litera a) din Legea nr. 129/2019: criteriile de identificare a beneficiarului real prevăzute la punctele 1 si 2 se aplică atât societăților supuse înregistrării în registrul comerțului, cât și entităților corporative străine (fără a exista o definiție a acestei sintagme);
 • modificarea articolului 4 alineatul (2) litera a) punctul 1 din Legea nr. 129/2019, primul criteriu de identificare a beneficiarului real –deținerea de către o persoană fizică a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capitalul unei societăți într-un procentaj de peste 25% nu mai conduce în mod direct la îndeplinirea primului criteriu de identificare a beneficiarului real, ci este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate;
 • A fost adăugată o dispoziție care detaliază exercitarea indirectă a dreptului de proprietate (care nu exista anterior). Astfel, deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capitalul unei societăți într-un procentaj de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;
 • modificarea articolului 4 alineatul (2) litera a) punctul 2 din Legea nr. 129/2019, al doilea criteriu de identificare a beneficiarului real – beneficiarul real poate fi persoana fizică care deține o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administrator/consiliul de administrație, membrii directoratului;
 • Când beneficiarul real este identificat prin aplicarea celui de al doilea criteriu, entitățile raportoare au obligația de a ține evidența atât a măsurilor luate pentru identificarea beneficiarului real conform ambelor criterii (cum era și anterior modificării), cât și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real;
 • introducerea unui nou alineat, (8^1), la articolul 11 din Legea nr. 129/2019, care prevede că entitățile raportoare (astfel cum sunt acestea definite de Legea nr. 129/2019) au obligația de a obține o dovadă a înregistrării beneficiarilor reali sau informații din registrele centrale ale beneficiarilor reali ori de câte ori încep o nouă relație de afaceri cu persoane care sunt supuse obligației înregistrării informațiilor privind beneficiarul real;
 • introducerea alineatului (1^1) la articolul 19 din Legea nr. 129/2019, prin care a fost instituită obligația beneficiarilor reali ai persoanelor juridice de drept privat de a furniza acestora toate informațiile necesare pentru a îndeplini obligațiile prevăzute în articolul 19 alineatul (1) din Legea 129/2019[1], inclusiv detalii despre interesele generatoare de beneficii deținute;
 • introducerea a două noi alineate, (7^1) și (7^2), la articolul 19 din Legea nr. 129/2019, potrivit cărora: după consultarea registrelor privind beneficiarii reali, entitățile raportoare informează Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și autoritățile care gestionează aceste registre despre neconcordanța între informațiile disponibile în registre și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin. Pe baza informațiilor primite de la entitățile raportoare, autoritățile care gestionează aceste registre înscriu o mențiune provizorie cu privire la existența respectivei neconcordanțe, iar Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor ia măsurile corespunzătoare pentru soluționarea neconcordanței;
 • modificarea alineatului (8) al articolului 19 din Legea nr. 129/2019. Astfel, orice persoană fizică sau juridică poate solicita informații din registrul beneficiarilor reali gestionat de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau din registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției pentru asociații și fundații, fără a mai fi necesar să demonstreze un interes legitim;
 • modificarea alineatului (5) al articolului 56 din Legea nr. 129/2019, prin care se elimină obligația de a depune declarația privind beneficiarul real sub forma unui înscris autentic. Declarația pe propria răspundere privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poștă și curier. Cu toate acestea, declarația pe propria răspundere poate fi dată și în formă autentică, certificată de avocat sau dată în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului;
 • introducerea unui nou alineat, (6), după alineatul (5) al articolului 56 Legea nr. 129/2019, care prevede că în cazul în care, la înmatriculare, în actul constitutiv sunt incluse și datele de identificare a beneficiarului real/beneficiarilor reali și modalitatea de exercitare a controlului, nu mai este necesară depunerea declarației pe propria răspundere privind beneficiarul real. Modificarea ulterioară a datelor de identificare a beneficiarilor reali nu instituie obligația întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, urmând a se completa doar cererea de depunere a declarației privind beneficiarii reali, la care se va atașa declarația pe propria răspundere privind beneficiarul real.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 se aduc modificări importante unor prevederi legislative privind beneficiarii reali ai societăților:

 • criteriile de identificare a beneficiarilor reali se aplică și entităților corporative străine;
 • deținerea de către o persoană fizică a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capitalul unei societăți într-un procentaj de peste 25% constituie acum doar un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate conform primului criteriu de identificare a beneficiarului real;
 • a fost definită noțiunea de exercitare indirectă a dreptului de proprietate în cadrul primului criteriu de identificare a beneficiarului real;
 • al doilea criteriu de identificare a beneficiarului real are în vedere persoana fizică ce deține o funcție de conducere de rang superior, fiind enumerate funcțiile incluse în această categorie;
 • entitățile raportoare vor informa autoritățile competente cu privire la sesizarea unor neconcordanțe între informațiile disponibile în registrele privind beneficiarii reali gestionate de respectivele autorități și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin acestea;
 • orice persoană fizică sau juridică poate solicita informații din registrul beneficiarilor reali gestionat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, fără necesitatea dovedirii unui interes;
 • a fost eliminată obligația de a încheia declarația privind beneficiarul real în formă autentică;
 • nu este necesară depunerea, la înmatricularea unei societăți, a declarației pe propria răspundere privind beneficiarul real, dacă aceste informații au fost incluse în actul constitutiv al societății.

______________________________________________________________________________________________________________________

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, publicată în Monitorul Oficial nr. 620 din 15 iulie 2020